این پیراهن سفیده منم اون خانم خوشکله هم که کنارم ایستاده نگار جون،ما اومده بودیم تولد عمه سهیلا،خیلی خوش گذشت کلی بازی کردیم.