من و موتور بابام

من خیلی موتور سواری دوست دارم،همیشه به بابایی می گم "آن آن" یعنی من رو ببر موتور سواری،بابایی هم بعضی موقع ها میگه باشه اما بعضی موقع ها هم خسته است اما اشکال نداره.باباجون خسته نباشی بووووووووووووووس