دومین سال نوروز سارااااااا


مرغ و خروس اردک عید شما مبارک.

خاله ها و دایی ها و مامان بزرگ و بابا علی و مامان و بابا و عمو ها و عمه ها و همه همه ها عیدتون مبارک.