دارم میرم مهدکودک

چند روزیه دارم میرم مهدکودک؛با همتون قهرم خیلی خیلی خیلی.