تولد عمه همای بود که رفته بودیم اول خورگو،بعد من با این کهرو عکس گرفتم.خیلی خوش گذشت.