یک عکس جدید از من.

 

 

یه خبر جدید:قرار شده یک شنبه برای من و نگار تولد بگیرند با چند روز تاخیر.هورااااااااااااااا