جشمم درد گرفته.
نمی دونم چرا یکی از چشمام کمی باد کرده،امروز مامان می خواد من رو ببره دکتر،عمه هما می گه به خاطر موهات که خیلی بلند شده و افتاده تو صورتت،چشمت عفونت کرده.خلاصه این که مامان بزرگ و بابا بزرگ رفتند شیراز و منم دلم براشون تنگ شده.