این هم عکسی که قول داده بودم،این خانم خوشکله که لباس هندی پوشیده،دختر عمه من است که اسمش مبینا است.این عکس هم مال روز تولدشه.مبینا جان تولدت مبارک مبارک مبارک.بوس