این تنها دخت عموی مه سه روز از مه کوچکترن الان نزیکه ۲۰ روزن که نمدیدنی رفتن تهران خونه مادربزرگ مادریش دلم بهش تنگ بودن انشالله هر چه زودتر برگردت تا با هم فضولی بکنیم